Có 1 kết quả:

vĩ tuyến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Vĩ đạo 緯道.