Có 1 kết quả:

vĩ đạo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường ngang tưởng tượng chạy vòng quanh trái đất, để căn cứ vào đó mà tính được vị trí của một vùng trên trái đất. Đường vĩ đạo ở chính giữa trái đất là Xích đạo.