Có 1 kết quả:

huyện tá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chức quan nhỏ, chức Lại, giúp việc cho quan huyện, cũng gọi là huyện lại.