Có 1 kết quả:

huyện uý

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chức quan võ, nắm giữ binh quyền trong huyện.