Có 1 kết quả:

súc địa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rút đất lại cho gần, nói về phép tiên.

Một số bài thơ có sử dụng