Có 1 kết quả:

súc thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rụt tay lại — Không ngó ngàng gì tới nữa — Không dính dấp, can thiệp tới.