Có 1 kết quả:

súc sa mật

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Súc sa mật” 縮砂密: loại cây cỏ (lat. Amomum villosum var. xanthioides), dùng làm thuốc “sa nhân” 砂仁.