Có 1 kết quả:

tổng chi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tóm lại. Nói rút lại.