Có 1 kết quả:

tổng tư lệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị sĩ quan cao cấp chỉ huy toàn thể quân đội của một nước.