Có 1 kết quả:

tổng kết

1/1

tổng kết

phồn thể

Từ điển phổ thông

tổng kết

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gồm tóm lại.