Có 1 kết quả:

tổng tuyển cử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cuộc đầu phiếu mở ra cho toàn dân tham gia để lựa chọn người đại diện làm việc nước.