Có 1 kết quả:

tổng bộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cơ quan đầu não của một đoàn thể.