Có 1 kết quả:

tổng trưởng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viên chức chính phủ đứng đầu một bộ.

Một số bài thơ có sử dụng