Có 1 kết quả:

phiền tức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sinh sôi nảy nở.

Một số bài thơ có sử dụng