Có 1 kết quả:

phiền thực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nảy nở thêm nhiều.