Có 1 kết quả:

phiền thịnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhiều và tốt đẹp. Cũng đọc Phồn thịnh.