Có 1 kết quả:

phiền mậu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rậm rạp tươi tốt.