Có 1 kết quả:

phiền tiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rậm rạp tươi tốt.