Có 1 kết quả:

băng đới

1/1

băng đới

phồn thể

Từ điển phổ thông

băng y tế