Có 1 kết quả:

tảo tịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại chiếu ngũ sắc.