Có 1 kết quả:

chức thuyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thêu dệt, đặt chuyện mà nói.