Có 1 kết quả:

nhiễu nhật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xoay xung quanh mặt trời.