Có 1 kết quả:

tú khẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Miệng thêu, chỉ lời văn lời thơ hay. Đoạn trường tân thanh : » Giá đành tú khẩu cẩm tâm khác thường «.

Một số bài thơ có sử dụng