Có 1 kết quả:

hoán thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hình phạt thắt cổ thời xưa.