Có 1 kết quả:

kế vị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nối ngôi.