Có 1 kết quả:

kế mẫu

1/1

kế mẫu

phồn thể

Từ điển phổ thông

mẹ kế

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mẹ ghẻ.