Có 1 kết quả:

kế tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nối hưởng tài sản, công lao của ông cha — Một nhà kế tập ba đời tuần lương ( Đại Nam Quốc Sử ).