Có 1 kết quả:

hiệt

1/1

hiệt

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. hàng dệt nhuộm có hoa văn
2. hoa mắt khi say rượu

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Hàng dệt có nhuộm hoa văn;
② Hoa mắt (quáng mắt) sau khi say rượu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ lụa có vân — Hoa mắt, loá mắt.