Có 1 kết quả:

tục truyền kì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tác phẩm bằng chữ Hán của bà Đoàn Thị Điểm, còn gọi là Truyền kì tân phả.