Có 1 kết quả:

tục huyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nối dây đàn, ý nói goá vợ mà lấy vợ nữa.