Có 1 kết quả:

triền túc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lấy vải quấn chặt bàn chân cho nhỏ lại, tức tục bó chân của phụ nữ Trung Hoa thời trước.