Có 1 kết quả:

tiêm nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người có tính tình nhỏ nhen.