Có 1 kết quả:

tiêm vi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rất nhỏ bé.