Có 1 kết quả:

kỷ nguyên

1/1

kỷ nguyên

giản thể

Từ điển phổ thông

kỷ nguyên, công nguyên, năm sinh của Chúa Jesus