Có 1 kết quả:

kỷ luật

1/1

kỷ luật

giản thể

Từ điển phổ thông

kỷ luật