Có 1 kết quả:

kỷ niệm

1/1

kỷ niệm

giản thể

Từ điển phổ thông

kỷ niệm