Có 1 kết quả:

kỷ cương

1/1

kỷ cương

giản thể

Từ điển phổ thông

kỷ cương