Có 1 kết quả:

sa bố

1/1

sa bố

giản thể

Từ điển phổ thông

băng y tế