Có 1 kết quả:

sa song

1/1

sa song

giản thể

Từ điển phổ thông

cửa sổ lưới