Có 1 kết quả:

luyện tập

1/1

luyện tập

giản thể

Từ điển phổ thông

luyện tập, rèn luyện