Có 1 kết quả:

tế bào

1/1

tế bào

giản thể

Từ điển phổ thông

tế bào