Có 1 kết quả:

duy trì

1/1

duy trì

giản thể

Từ điển phổ thông

duy trì, gìn giữ