Có 1 kết quả:

miên dương

1/1

miên dương

giản thể

Từ điển phổ thông

con cừu