Có 1 kết quả:

biên tả

1/1

biên tả

giản thể

Từ điển phổ thông

biên soạn, viết