Có 1 kết quả:

biên hiệu

1/1

biên hiệu

giản thể

Từ điển phổ thông

đánh số