Có 1 kết quả:

tân phân

1/1

tân phân

giản thể

Từ điển phổ thông

1. rực rỡ
2. rối loạn