Có 1 kết quả:

khiển quyển

1/1

khiển quyển

giản thể

Từ điển phổ thông

quyến luyến không rời