Có 1 kết quả:

võng lượng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giống yêu quái ở gỗ đá trong núi sông. § Cũng viết là “võng lượng” 魍魎, “võng lãng” 罔閬.
2. Tỉ dụ kẻ hung ác làm hại người.
3. Cái bóng mờ mờ ở chung quanh cái bóng thực. ◇Trang Tử 莊子: “Võng lượng vấn ảnh viết: Nẵng tử hành, kim tử chỉ, nẵng tử tọa, kim tử khởi, hà kì vô đặc tháo dư?” 罔兩問景曰: 曩子行, 今子止, 曩子坐, 今子起, 何其無特操與? (Tề vật luận 齊物論) Cái bóng mờ (của bóng) hỏi cái bóng rằng: Nãy mi đi, giờ mi đứng; nãy mi ngồi, giờ mi dậy; sao mi không có tính nết riêng vậy?
4. Tâm thần hoảng hốt, không biết trông cậy vào đâu. ◇Đông Phương Sóc 東方朔: “Ai hình thể chi li giải hề, thần võng lượng nhi vô xá” 哀形體之離解兮, 神罔兩而無舍 (Thất gián 七諫, Ai mệnh 哀命).