Có 1 kết quả:

hãn hữu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ít có, hiếm có, ít xảy ra.

Một số bài thơ có sử dụng