Có 1 kết quả:

la liệt

1/1

la liệt

giản thể

Từ điển phổ thông

la liệt, bày khắp nơi